Više informacija o upisima:

 

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (516 KB)

 

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole s popisom predmeta posebno važnih za upis (622 KB)

 

 

 

 

Nacionalni informacijski sustav prijave i upisa u srednje škole

 

https://www.upisi.hr/upisi/

 

 

 

 

 

Više o zanimanjima naše škole:

 

http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/Smjerovi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva:

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starije objave:

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K R I Ž E V C I

 

KLASA: 602-03/13-08/2

URBROJ: 2137-53-01-13-4

Križevci, 13. ožujka 2013.

 

 

Na temelju odredbe članka 53. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci ravnatelj škole Josip Bošnjak, dipl.ing. donosi

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU UPISNOG POVJERENSTVA

 ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

 

I.

 

                Temeljem dopisa Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta od 7. ožujka 2013. godine  KLASA: 602-03/13-06/55, URBROJ: 533-21-13-7 imenuju se članovi upisnog povjerenstva za provedbu postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2013/2014. kako slijedi:

 

1. DIJANA JANEŠ, upisna koordinatorica

2. ZORAN VRHOVEC, zamjenik upisne koordinatorice

3. LIDIJA HORVAT, članica

 

II.

 

                Članovi povjerenstva obavljat će poslove unosa i provjere podataka u sustav NISPUSŠ kao i druge poslove sukladno odredbama Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk.god. 2013./2014.

 

III.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na web stranici Škole.     

                                                                                  

 

                                                                        RAVNATELJ:

                                                                Josip Bošnjak, dipl.ing.

  

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K R I Ž E V C I

 

UPIS U 1. RAZRED
2013./2014. ŠKOLSKE GODINE

 

Ostvarujemo programe za koje Srednja gospodarska škola Križevci ima cjelovite prostorne, materijalne i kadrovske uvijete za rad. Programi naše škole jednako su pogodni za obrazovanje djevojaka i mladića.

 

 Srednja gospodarska škola Križevci upisuje slijedeće programe – zanimanja:

 

1.        POLJOPRIVREDNI

TEHNIČAR

OPĆI                                        

 

upisni prag 44 boda

2.        POLJOPRIVREDNI

TEHNIČAR FITOFARMACEUT                

 

upisni prag 44 boda

3.        MLJEKARSKI

TEHNIČAR                          

                                

 

upisni prag 44 boda

4.        VETERINARSKI TEHNIČAR                                                        

 

 

upisni prag 44 boda

5.        MLJEKAR

 

 

 

(u trajanju 3 god.)

Nema bodovnog praga

6.        VOĆAR-VINAR-VINOGRADAR

 

 

(u trajanju 3 god.)

Nema bodovnog praga

7.        POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK                                                         

 

 

(u trajanju 3 god.)

Nema bodovnog praga

8.        MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

 

dokaz ispunjenja uvjeta za upis, dokument -liječnička svjedodžba medicine rada- rok dostave 12.7.2013. godine           

 

(u trajanju 3 god.)

Nema bodovnog praga

 

NAPOMENA: 

 

Za programe u trajanju od tri godine ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

 

Prema članku 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12) učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita. 

 

Učenik može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

 

Ostvarivanje prava na nastavak školovanja uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrđuje nastavničko vijeće.

 

 

 

Za upis učenika u 1. razred vrednuju se i boduju zajednički, posebni i dodatni elementi:

 

Zajednički elementi:

 

  • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;
  • za programe poljoprivredni tehničar opći, mljekarski tehničar i fitofarmaceut vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija i tehnička kultura,
  • za  program veterinarski tehničar vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija i geografija

 Posebni elementi:

  • sposobnosti i darovitosti  (što se boduje pod ovim elementima možete pročitati u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2013/14).

Dodatni elementi:

  • uspjeh kandidata u otežanim uvjetima (što se boduje pod ovim elementima možete pročitati u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2013/14).

Na stranicama naše škole možete pronaći poveznice na važne dokumente:

a.         Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014 .,

b.         Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.