sova.gif

 

 

O G L A S N A    P L O Č A

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU !

 

U drugom polugodištu nastava započinje u

ponedjeljak, 15. siječnja 2017. godine.

 

U jutarnju smjenu u 8.00 sati dolaze 2. i 4. razredi, 3.b i 3.gm

dok 1. i 3. razredi dolaze na nastavu u popodnevnu smjenu u 14.00 sati.

 

 

U ime svih nastavnika, ostalih djelatnika škole i u moje osobno ime želim svim učenicima i njihovim obiteljima čestit i blagoslovljen Božić te sretnu, uspješnu i zdravljem ispunjenu novu 2018. godinu !

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 19.12.2017.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Preuzmi obrazac

Crna Gora_ obrazac višednevna ekskurzija

 

 

 

Objavljeno: 15.11.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/10

URBROJ: 2137-53-01-17-8

Križevci, 10. studenoga 2017.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 10. listopada 2017. godine

za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

                     -dostavlja se

 

 

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 10. listopada 2017. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto nastavnik stručnih predmeta primljena Danica Marijan iz Sokolovca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 15.11.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/11

URBROJ: 2137-53-01-17-8

Križevci, 10. studenoga 2017.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 10. listopada 2017. godine

                     za radno mjesto pomoćni radnik u Govedarskom praktikumu

                     -dostavlja se

 

 

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 10. listopada 2017. godine radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto pomoćnog radnika u Govedarskom praktikumu primljen Zdenko Višak iz Križevaca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 03.11.2017.

 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada ZA ŠKOLSKU GODINU 2017. / 2018.

 

Izbor teme: do 31. listopada 2017. (za sve rokove)

Izradba završnog rada : od 1. studenog 2017. do 25. svibnja 2018.

Prijava obrane:  do 28. ožujka  2018.  (za ljetni rok)

                       do 10. srpnja 2018.  (za jesenski rok)

Rok za predaju Završnog rada kojeg je prihvatio mentor : 30. svibanj 2018. ( utorak ).

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Obrana Završnog rada u zimskom roku održati će se  tijekom  veljače 2018. godine 

(za učenike završnih razreda školske godine 2016./2017.)

Rok za predaju završnog rada za zimski rok je 30. studenog 2018. ( četvrtak ).

 

Ljetni rok:  28. i 29. lipnja 2018.

Jesenski rok:  24. kolovoza 2018.

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI:   6. srpnja 2018.   

 

 

                                                                                                     Ravnatelj

                                                                                                          Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno: 10.10.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/11

URBROJ: 2137-53-01-17-2

U Križevcima, 10. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

POMOĆNI RADNIK U GOVEDARSKOM PRAKTIKUMU - neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

                Uvjeti: Prema uvodno citiranom Zakonu. Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, imati najmanje završenu osnovnu školu  i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova. 

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- domovnicu,

-životopis,

-dokaz o završenom obrazovanju

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 3 mjeseca)

- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

                Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti.

                Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Natječaj - pomoćni radnik u Govedarskom praktikumu“

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

                Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja.

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

                Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do dana 18. listopada 2017. godine. O svim obavijestima u svezi natječaja kao i o izboru kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice Škole: http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana izbora.

 

                                                                                         RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 10.10.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/10

URBROJ: 2137-53-01-17-3

U Križevcima, 10. listopada 2017.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – 40 sati tjedno na određeno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika

                 

                Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa. Završen Agronomski fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer agronomije – voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 3 mjeseca)

- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu

 

 

                Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen do dana 18. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci. O svim obavijestima u svezi natječaja kao i o izboru kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice Škole: http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana izbora.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati preporučeno na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj nastavnik stručnih predmeta“

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 13.09.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/6

URBROJ: 2137-53-01-17-3

Križevci, 13. rujna 2017.

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

PREDMET: Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa stručnog suradnika pedagoga- poništava se

                              

 

                Poštovani,

 

                obavještavamo Vas da je predmetni javni poziv, objavljen 11. rujna 2017. godine, poništen zbog nepotpune dokumentacije u postupku pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 

                S poštovanjem.

 

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

Na znanje:

-kandidatima

 

 

 

Objavljeno: 11.09.2017.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/6

URBROJ: 2137-53-01-17- 1

Križevci, 11. rujna 2017.

 

 

                Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („ Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17) te sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja – mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Srednja gospodarska škola Križevci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

 

I. U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Srednja gospodarska škola Križevci objavljuje javni poziv za dostavu prijava za prijam jednog polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Kandidati/kandidatkinje koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, na dan objave ovog javnog poziva trebaju ispunjavat sljedeće uvjete:

- da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala

- da ispunjava uvjet tražene struke i razine obrazovanja za poslove za koje se žele stručno osposobljavati

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

III. Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci, kako slijedi:

 

1. jedan polaznik/polaznica – stručni suranik pedagog

 

IV. Osobe koje podnose prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obvezne su priložiti:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

- presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma);

- presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja iz radnog odnosa

- presliku dokaza o nezaposlenosti(iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje);

- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak, koje ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva.

 

V. Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobne i uredne prijave, biti će zatraženo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Za osobu koja bude izabrana, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda s tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

 

VI. Prijave se podnose putem pošte na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, p.p. 1, 48260 Križevci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/.

Ovaj Javni poziv objavljen je 11. rujna 2017. godine.

 

 

VII. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta iz točke broj dva ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki broj četiri ovog Javnog poziva.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na razgovor, smatrati će se da su odustali od prijave.

Po završetku postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva, svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima.

 

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 31.08.2017.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/5

URBROJ: 2137-53-01-17-21

Križevci, 30. kolovoza 2017.

 

 

Kandidati - svima

 

PREDMET:

Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto pomoćnika u nastavi,

na određeno nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno

-dostavlja se

               

Poštovani, obavještavamo Vas da je za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta

odabrana kandidatkinja Maja Postrimovski iz Križevaca.

               

S poštovanjem.

        RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 29.08.2017.

 

OBAVIJEST !

REDOVNA NASTAVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. počinje u ponedjeljak, 4. rujna 2017. i to prema slijedećem rasporedu:

  - Jutarnja smjena u 8.00 sati :

     1. i 3. razredi

  - Popodnevna smjena u 14.00 sati :

    2. i 4. razredi te 3.b i 3.gm

 

 

                                                                  Ravnatelj

                                                                                            Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 22.08.2017.

 

Obavijest za nastavnike i učenike završnih razreda !

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA u  jesenskom roku za učenike završnih razreda biti će 25. kolovoza 2017. s početkom u 9 sati.

Obrani završnog rada mogu pristupiti učenici koji su stekli uvjete .

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada :

Damir Bolfek, dipl.ing., predsjednik

Zoran Vrhovec , mag.ing., član

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

 

 

 

                                                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                                Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 22.08.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/6

URBROJ: 2137-53-01-17-3

U Križevcima, 22. kolovoza 2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – 40 sata tjedno na određeno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika

                 

                Uvjeti: Završen Agronomski fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer agronomije - mehanizator sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

 

                Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen 22. kolovoza 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati preporučeno na adresu:

 

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj“

 

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 17.08.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/5

URBROJ: 2137-53-01-17- 1

Križevci, 17. kolovoza 2017.

 

                Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci dana 17. 08. 2017. raspisuje

                              

NATJEČAJ
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

Pomoćnik u nastavi (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do 10 mjeseci – 1 izvršitelj

UVJETI:
• najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

• nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17).

• dodatnu prednost imati će osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili volontiranju.

                Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

                - životopis,

                - dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),

                - domovnicu (neovjerena preslika)

                - uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci(neovjerena preslika)

                Nakon odabira kandidata slijedi edukacija odnosno Program uvođenja u rad ako je izabran pomoćnik koji po prvi put ulazi u sustav.

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima - TKU

                Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

                Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, Milsilava Demerca 1, 48260 Križevci ili predaju osobno u Tajništvu Škole u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

                Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.      Obavijest o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

                Srednja gospodarska škola Križevci zadržava diskrecijsko pravo da poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

                Ovaj Natječaj objavit će se 17. kolovoza 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

 

                                                                                             RAVNATELJ:

                                                                                          Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 11.07.2017.

 

 

Raspored polaganja popravnih ispita

za učenike nezavršnih razreda

u školskoj godini 2016./2017. u jesenskom roku u kolovozu

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

KEMIJA

Marko Raplinović  1.a

Josip Cerovski 2.a

Stjepan Milak 2.a

Helena Posarić 2.a1

 

Povjerenstvo :

Martina Tinodi, prof., razrednik, član ( za 1.a )

Zdenko Horvat, prof., razrednik, član ( za 2.a )

Ivan Svoboda, mag.cin. razrednik, član  ( za 2.a1 )

Petra Siladi, mag.educ. kemije i biologije, ispitivač

Dražen Vučetić, prof., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

GEOGRAFIJA

Marko Duvnjak 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, član

Marko Harča, prof., ispitivač

Draženka Majdak Kutičić, prof, član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

UVOD U VETERINARSKU STRUKU

David Grivić 1.c

Jozo Miloloža 1.c

Valentino Vršak 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, član

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., ispitivač

Kata Čančarevič, dr.vet.med., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

MIKROBIOLOGIJA I ZARAZNE BOLESTI

Danijela Radanac 3.c

 

Povjerenstvo :

Nataša Mikinac, prof. – razrednik, član

Kata Čančarevič, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

STOČARSTVO

Lorena Bakran 2.a

Barbara Petanjek 2.a

Ivan Petriš 2.a

Veronika Remenarić 2.a

 

Povjerenstvo :

Zdenko Horvat, prof., razrednik

Nada Kalamiza, dipl.ing., ispitivač

Mr.sc. Josip Godek, član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

REPROMATERIJALI U POLJOPRIVREDI

Valentina Vrban 2.a1

 

Povjerenstvo :

Ivan Svoboda, prof. – razrednik, član

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlate Gec, dipl.ing., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Marko Kogl 3.a1

 

Povjerenstvo :

Ivo Pejić, dipl. theo., razrednik

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlate Gec, dipl.ing., član

 

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

ANATOMIJA I PATOLOGIJA

Jozo Miloloža 1.c

Sara Kambić 2.c

Sara Lušičić 2.c

Nina Orlović 2.c

Alen Rupčić 2.c

Marija Tretinjak 2.c

Dominik Udovičić 2.c

Lorena Zrilić 2.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, član ( za 1.c )

Vlasta Leskovar, mag.inf. – razrednik, član ( za 2.c )

Kata Čančarevič, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

MATEMATIKA

Antonijo Međimorec 2.b

Barbara Horvat 3.a

Marko Kogl 3.a1

 

Povjerenstvo :

Ksenija Koščak, prof., razrednik ( za 2.b )

Draženka Majdak Kutičić, prof., razrednik ( za 3.a )

Ivo Pejić, dipl.theo., razrednik ( za 3.a1 )

Marijan Čančarević, prof., ispitivač

Lidija Babić Turković, prof., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

RATARSTVO

Veronika Remenarić 2.a

 

Povjerenstvo :

Zdenko Horvat, prof. – razrednik, član

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlate Gec, dipl.ing., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA

David Grivić 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, ispitivač

Nada Kalamiza, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

OSNOVE PARAZITARNIH BOLESTI

Danijela Radanac 3.c

 

Povjerenstvo :

Nataša Mikinac, prof. – razrednik, član

Kata Čančarevič, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno: 07.07.2017.

 

Raspored polaganja popravnih ispita

za učenike završnih razreda u školskoj godini 2016./2017.

 

 

Hidraulika i pneumatika,  srijeda, 12.7.2017. u  9.00 sati

 

 

 

1. Miklečić Nikola 3.b

 

2. Kos Nikola 3.b

 

 

 

Povjerenstvo :

 

Damir Bolfek, dipl.ing. član-ispitivač, razrednik

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., član

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

.

Objavljeno: 28.06.2017.

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE !

 

 

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI

za maturante biti će 5. srpnja 2017. ( srijeda ) u 10 sati

u podrumskoj dvorani Hrvatskog doma, A.G.Matoša 4, Križevci !

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

.

Objavljeno: 28.06.2017.

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE !

 

Predavanja za održivu uporabu pesticida

 

počinju 05.07.2017.godine u 14.00sati u učionici Srednje gospodarske škole Križevci

Potrebno je donijeti; OIB, kemijsku olovku

 

Koordinator:

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

.

 

 

Objavljeno: 20.06.2017.

 

 

Dopunski rad iz Engleskog  jezika za 1.b

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

ENGL

ENGL

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Matematike za 1.a,1.a1,1.c

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Matematike za 3.a, 3.a1, 2.g, 2.b, 2.c, 2.a, 2.a1

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Biologije  za  2.c

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

PET

30.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

 

Dopunski rad iz Kemije  za  3.c, 1.a, 1.a1, 1.c, 2.a, 2.a1

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Geografije  za  1.c, 2.a

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

3.7.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

4.7.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

SRI

5.7.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

6.7.

 

 

 

 

 

 

 

PET

7.7.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

 

Dopunski rad iz Povijesti  za  1.c

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Politike i gospodarstva  za  2.m

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

PIG

PIG

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

PIG

PIG

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

PIG

PIG

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

PIG

PIG

 

 

 

 

 

PET

30.6.

PIG

PIG

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Tržišta za 2.g

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

TRŽIŠTE

TRŽIŠTE

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

TRŽIŠTE

TRŽIŠTE

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

TRŽIŠTE

TRŽIŠTE

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

TRŽIŠTE

TRŽIŠTE

 

 

 

PET

30.6.

 

 

TRŽIŠTE

TRŽIŠTE

 

 

 

 

Dopunski rad iz Skladištenja poljoprivrednih kultura  za  3.a1

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

SKLADIŠTENJE

SKLADIŠTENJE

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

SKLADIŠTENJE

SKLADIŠTENJE

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

SKLADIŠTENJE

SKLADIŠTENJE

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

SKLADIŠTENJE

SKLADIŠTENJE

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

3.7.

 

 

SKLADIŠTENJE

SKLADIŠTENJE

 

 

 

UTO

4.7.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

5.7.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

6.7.

 

 

 

 

 

 

 

PET

7.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Ratarstva za 2.a

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

RATARSTVO

RATARSTVO

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

RATARSTVO

RATARSTVO

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

RATARSTVO

RATARSTVO

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

RATARSTVO

RATARSTVO

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

RATARSTVO

RATARSTVO

 

 

 

 

Dopunski rad iz Repromaterijala u poljoprivredi, Zaštite čovjekova okoliša i poznavanja poljoprivrednih kultura za 2.a1,1.a1

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

 

 

ZČO

ZČO

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

PPK

PPK

 

 

REPROMAT

REPROMAT

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

 

 

REPROMAT

REPROMAT

 

UTO

27.6.

ZČO

ZČO

 

 

PPK

PPK

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

REPROMAT

REPROMAT

 

ČET

29.6.

REPROMAT

REPROMAT

PPK

PPK

ZČO

ZČO

 

PET

30.6.

PPK

PPK

 

 

ZČO

ZČO

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

3.7.

PPK

PPK

 

 

REPROMAT

REPROMAT

 

UTO

4.7.

ZČO

ZČO

 

 

 

 

 

SRI

5.7.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

6.7.

 

 

 

 

 

 

 

PET

7.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Voćarstva za 2.g

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

 

 

VOĆARSTVO

VOĆARSTVO

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

VOĆARSTVO

VOĆARSTVO

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

 

 

VOĆARSTVO

VOĆARSTVO

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

VOĆARSTVO

VOĆARSTVO

 

PET

30.6.

VOĆARSTVO

VOĆARSTVO

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Tehničkih  materijala za 1.b

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

MATERIJALI

MATERIJALI

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

MATERIJALI

MATERIJALI

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

MATERIJALI

MATERIJALI

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

MATERIJALI

MATERIJALI

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

MATERIJALI

MATERIJALI

 

 

 

 

Dopunski rad iz Tehničkiog  crtanja za 2.b

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.