sova.gif

 

 

O G L A S N A    P L O Č A

 

 

 

 

Objavljeno: 26.11.2018.

 

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Crna Gora i Bugarska obrazac višednevna ekskurzija

 

 

 

Objavljeno: 22.11.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/14

URBROJ: 2137-53-01-18-5

U Križevcima, 22. studenoga 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 07/17 i 68/18 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

– na određeno puno radno vrijeme, do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice.

          

         Uvjeti: Prema članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99).

i ostalim važećim propisima.

 Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

        Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

        Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

        Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 22. studenoga 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj-stručni suradnik knjižničar“

        Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 22.11.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/13

URBROJ: 2137-53-01-18-5

U Križevcima, 22. studenoga 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 07/17 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

NASTAVNIK/CA PROMETA I VOŽNJE

– 4 sata tjedno na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine.

          

         Uvjeti: Završen Prometni fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer cestovnog prometa sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

        Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

        Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

        Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 22. studenoga 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj-nastavnik prometa i vožnje“

        Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 22.11.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/15

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 22. studenoga 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 07/17 i 68/18 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

DOMARA/KE

– srednja stručna sprema tehničkog, elektrotehničkog ili stolarskog smjera na određeno puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog zaposlenika.

 

         Uvjeti: Prema članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99).

i ostalim važećim propisima.

 Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

        Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

        Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

        Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 22. studenoga 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj-domar“

        Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 18.10.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/15

URBROJ: 2137-53-01-18-9

Križevci, 18. listopada 2018.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET:

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnik kemije

 

-dostavlja se

 

 

 

                Poštovani,

 

                obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 1. listopada 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno na radno mjesto nastavnik kemije izabrana Tanja Horaček iz Svetog Ivana Žabna.

 

                Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 03.10.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/9

URBROJ: 2137-53-01-18-18

Križevci, 28. rujna 2018.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

                     za radno mjesto voditelj računovodstva

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

         obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 7. rujna 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto voditelj računovodstva izabran Ivica Furmeg iz Križevaca.

         Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof. v.r.

 

 

 

 

Objavljeno: 01.10.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/15

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 1. listopada 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18 u daljnjem tekstu: Zakon) Srednja gospodarska škola Križevci raspisuje

NA T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

Nastavnik/ca kemije – 1 izvršitelj/ica

     na neodređeno nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno

      

                Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvijete propisane člancima 105. i 106. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99).

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona, ne starije od 6 mjeseci

                Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

                Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 1. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj“

 

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 17.09.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/12

URBROJ: 2137-53-01-18-22

Križevci, 14. rujna 2018.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

                     za radno mjesto računovodstveni radnik

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

         obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 28. kolovoza 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto računovodstveni radnik primljena Kristina Vrhovec iz Križevaca.

         Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.v.r.

 

 

 

Objavljeno: 07.09.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/9

URBROJ: 2137-53-01-18-3

U Križevcima, 7. rujna 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18 u daljnjem tekstu: Zakon) Srednja gospodarska škola Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj

                Uvjeti: Za voditelja računovodstva, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom, kandidat treba imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima te godinu dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

-domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi, diplomu

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

                Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te preciznije navedeno na poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

                Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 7. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj“

 

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 03.09.2018.

 

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/13

URBROJ: 2137-53-01-18-1

U Križevcima, 3. rujna 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                SPREMAČ/SPREMAČICA – osnovna škola, na određeno puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog zaposlenika

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

 

- životopis

 

-domovnicu

 

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

 

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

         Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

         Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

         Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 3. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

 

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 31.08.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/11

URBROJ: 2137-53-01-18-7

Križevci, 31. kolovoza 2018.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

                     za radno mjesto pomoćnik u nastavi

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

         obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 22. kolovoza 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto pomoćnik u nastavi primljena Maja Postrimovski iz Križevaca.

         Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.v.r.

 

 

 

Objavljeno: 28.08.2018.

 

OBAVIJEST !

 

POČETAK NASTAVE U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 

Redovna nastava u novoj školskoj godini 2018./2019.

započinje u PONEDJELJAK, 3. rujna 2018. godine i to prema slijedećem rasporedu :

 

1. i 3. razredi dolaze u jutarnju smjenu s početkom u 8.00 sati

2. i 4. razredi i 3.bg dolaze u popodnevnu smjenu u 14.00 sati

 

 

                                                                                     Ravnatelj

                                                                                     Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 28.08.2018.

 

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/12

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 28. kolovoza 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA

srednja četverogodišnja škola, na određeno puno radno vrijeme,

zamjena privremeno odsutnog zaposlenika

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

-domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

         Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

         Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

         Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 28. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj računovodstveni radnik“

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 22.08.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/11

URBROJ: 2137-53-01-18- 1

Križevci, 22. kolovoza 2018.

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci dana 22. 08. 2018. raspisuje

                             

NATJEČAJ
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

Pomoćnik u nastavi (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do 10 mjeseci – 1 izvršitelj

UVJETI:
• najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

• nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17).

• dodatnu prednost imati će osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili volontiranju.

            Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

            - životopis,

            - dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),

            - domovnicu (neovjerena preslika)

            - uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci(neovjerena preslika)

            Nakon odabira kandidata slijedi edukacija odnosno Program uvođenja u rad ako je izabran pomoćnik koji po prvi put ulazi u sustav.

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima - TKU

            Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

            Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, Milsilava Demerca 1, 48260 Križevci ili predaju osobno u Tajništvu Škole u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

            Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Obavijest o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj: 121/17) dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te priložit potrebnu dokumentaciju. Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

            Srednja gospodarska škola Križevci zadržava diskrecijsko pravo da poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

            Ovaj Natječaj objavit će se 22. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

 

                                                                                             RAVNATELJ:

                                                                                          Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 21.08.2018.

 

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE

KOJI POLAŽU ISPITE DRŽAVNE MATURE

-JESENSKI ROK-

 

Ispiti državne mature provode se prema kalendaru o polaganju ispita NCVVO-a.

Svi ispiti provode se u “C“ zgradi. Učenici su dužni doći najmanje pola sata prije samog početka ispita. Obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu i ostali pribor za pisanje predviđen katalogom.

 

 

ISPITNI KOORDINATOR

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

 

 

Objavljeno: 14.07.2018.

 

 

Obavijesti za maturante ! 

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti mogu preuzeti u  učeničkoj referadi od srijede,

18. srpnja 2018. godine od 10 sati.

 

Maturanti koji nisu položili neki od predmeta državne mature mogu  ih ponovno prijaviti za jesenski rok.

 

Rok za prijavu biti će od 20.srpnja od 12 sati do 31.srpnja do 12 sati.

 

Nakon tog  vremena baza se zaključava i ne postoji naknadna mogućnost prijave ispita državne mature.

 

 

Ravnatelj

 

 

 

Objavljeno: 18.07.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/10

URBROJ: 2137-53-01-18-7

Križevci, 18. srpnja 2018.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju

                     za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

         obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 09. srpnja 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto nastavnik stručnih predmeta primljena Tihana Radiček Vrhovec iz Križevaca.

         Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 12.07.2018.

 

 

Raspored polaganja popravnih ispita

za učenike nezavršnih razreda u školskoj godini 2017./2018.

u jesenskom roku u kolovozu ( 27., 28. i 29. kolovoza 2018. godine )

 

27. kolovoza 2018. ( PONEDJELJAK ) .

Svi popravni ispiti su u 09.00 sati !

 

KEMIJA

Maja Dujmić, 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Enisa Blašković Gagro, razrednik

Petra Siladi Varović, mag.educ. kemije i biologije, ispitivač

Dražen Vučetić, prof., član

 

 

TEMELJI BILINOGOJSTVA

Karlo Miklečić, 1.a

 

Povjerenstvo :

Zdenko Horvat, prof., razrednik

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlata Gec, dipl.ing., član

 

 

ANATOMIJA I PATOLOGIJA

Maja Dujmić, 1.c

Monika Štefanić, 1.c

Lorena Tubić, 1.c

Marko Duvnjak, 2.c

Valentina Klasić, 2.c

Ivan Knežević, 2.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Enisa Blašković Gagro (1.c), Mr. Josip Godek  (2.c), razrednici

Kata Čančarević, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

OSNOVE PARAZITSKIH BOLESTI

Dominik Udovičić, 3.c

Lorena Zrilić, 3.c

 

Povjerenstvo :

Vlasta Leskovar, mag.inf., razrednik

Kata Čančarević, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

ENGLESKI JEZIK

Leona Latinović, 1.a

 

Povjerenstvo :

Zdenko Horvat, prof., razrednik

Martina Tinodi, prof., ispitivač

Nataša Mikinac, prof., član

 

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Tomislav Šabić, 2.b

 

Povjerenstvo :

Tihana Radiček Vrhovec, dipl.ing., razrednik

Josip Bošnjak, dipl.ing., ispitivač

Damir Bolfek, dipl.ing., član

 

 

28. kolovoza 2018. ( UTORAK ) .

Svi popravni ispiti su u 09.00 sati !

 

TEHNIČKO CRTANJE I ELEMENTI STROJEVA

Artur Benčić, 2.b

Ivica Ognjan, 2.b

 

Povjerenstvo :

Tihana Radiček Vrhovec, dipl.ing., razrednik

Damir Bolfek, dipl.ing., ispitivač

Josip Bošnjak, dipl.ing, član

 

 

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Valentina Klasić, 2.c

Ena Križanec, 2.c

Evelin Šoltić, 2.c

 

Povjerenstvo :

Mr. Josip Godek, dipl.ing., razrednik i ispitivač

Nada Kalamiza, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing., član

 

 

STOČARSTVO

Veronika Remenarić, 3.a

 

Povjerenstvo :

Nada Kalamiza, dipl.ing., razrednik i ispitivač

Mr. Josip Godek, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing., član

 

 

MIKROBIOLOGIJA I ZARAZNE BOLESTI

Domagoj Debeljak, 3.c

Sara Lušičić, 3.c

Nina Orlović, 3.c

Alen Rupčić, 3.c

Maja Tretinjak, 3.c

Lorena Zrilić, 3.c

 

Povjerenstvo :

Vlasta Leskovar, mag.inf., razrednik

Kata Čančarević, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

29. kolovoza 2018. ( SRIJEDA ) .

Popravni ispit je u 09.00 sati !

 

 

ANATOMIJA I PATOLOGIJA

 

Ena Križanec, 2.c

Jozo Miloloža, 2.c

Patricija Srdić, 2.c

Evelin Šoltić, 2.c

Valentino Višak, 2.c

 

Povjerenstvo :

Mr. Josip Godek, razrednik

Kata Čančarević, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 09.07.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/10

URBROJ: 2137-53-01-18-1

U Križevcima, 9. srpnja 2018.

 

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – 40 sati tjedno na određeno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika

                 Uvjeti: Završen Agronomski fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer agronomije - mehanizator sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

                Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

                Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 9. srpnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj“

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 30.06.2018.

 

 

OBAVIJEST MATURANTIMA

 

Svečana podjela svjedodžbi maturantima biti će u petak, 6. srpnja 2018. godine s početkom u 10 sati   u podrumskoj dvorani Hrvatskoga doma Križevci, ulica A.G. Matoša.

 

 

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Pozivam zainteresirane kandidate i gospodarske subjekte koji imaju interes proči kroz edukaciju o održivoj uporabi pesticida (NN142/12), da se jave u učeničku referadu škole do 05.07.2018.godine za detaljan dogovor oko provedbe edukacije o održivoj uporabi pesticida.

 

Voditelj:

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

 

 

 

Objavljeno: 21.06.2018.

 

OBAVIJEST ZA DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE NEZAVRŠNIH RAZREDA

 

Dopunski rad za učenike nezavršnih razreda počinje u utorak, 26.6.2018. godine !

 

Po svakom predmetu predviđeno je 10 sati dopunskog rada osim u predmetu Anatomija i patologija za 2. razred gdje je za dio anatomije predviđeno 10 sati, a za dio patologije 5 sati ( ukupno 15 sati ).

 

Dopunski rad će se odvijati prema priloženom rasporedu u privitku uz napomenu da u srijedu 27.6. neće biti dopunskog rada iz Kemije kod prof. Siladi, a u četvrtak i petak 28. i 29.6. neće biti dopunskog rada iz predmeta Anatomija i patologija, Mikrobiologija i zarazne bolesti i Osnove parazitarnih bolesti kod prof. K.Čančarević. Razlog je što se navedenih datuma u školi  održavaju ispiti državne mature ( 27.6.) i obrane završnih radova ( 28.6. i 29.6.). Mole se učenici koji će nevedenih datuma imati dopunski rad iz ostalih predmeta da se pridržavaju kućnog reda škole, budu tihi u hodnicima škole i slušaju upute dežurnih nastavnika.

 

U srijedu 27.6. će se zbog ispita državne mature iz matematike dopunskI rad kod profesorica K.Čančarević i V.Filipović održavati u „C“ zgradi, a svi ostali satovi dopunskog rada u ostale dane biti će u „A“ zgradi.

 

Molim nastavnike da tijekom provedbe dopunskog rada upisuju održane satove kao i evidenciju izostanaka učenika, a razrednike da nakon završetka dopunskog rada popune i ažuriraju sve potrebne podatke u razrednoj knjizi.

 

                                                                                                                                          Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

RASPORED-dopunski rad razredi

 

RASPORED-dopunski rad nastavnici

 

 

 

 

Objavljeno: 19.06.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milslava Demerca 1

48260  K R I Ž E V C I

 

KLASA: 602-03/18-08/42

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 15.6.2018.

 

        Srednja gospodarska škola Križevci na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/2008., 86/2009., 105/2010. –ispravak, 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 07/2017) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/2016.), objavljuje

NATJEČAJ

za nastavak obrazovanja učenika radi stjecanja više razine kvalifikacije

 

        Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovnog učenika:

1.    Poljoprivredni tehničar-opći

2.    Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut

3.    Veterinarski tehničar

         Uvjeti za nastavak obrazovanja učenika:

1.    Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku dvije godine od dana završetka trogodišnjeg obrazovnog programa

 

2.    Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih prethodno završenih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale

 

 

3.    Ostvarivanje prava za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Srednje gospodarske škole Križevci.

         Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof. v.r.

 

 

 

Objavljeno: 18.06.2018.

 

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA U LJETNOM ROKU 2017./2018.

 

 

Smjer - veterinarski tehničar

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

 

Kata Čančarević, dr. vet. med., predsjednik

Suzana Maranić Bošnjak, dr. vet. med., član

Dražen Vučetić, dipl. ing., član

 

28.06.2018. –Četvrtak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU:

 

1.   Antonio Gibač

2.   Dorian Habek

3.   Luka Horvat

4.   Ivana Imešek

5.   Karlo Leskovar

6.   Fabijan Lončar

7.   Karlo Petanjek

8.   Robert Požgaj

9.   David Pritišanec

10.Nina Prožek

 

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

 

Kata Čančarević, dr.vet.med., predsjednik

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

Mr.Josip Godek., član

 

29.06.2018. – Petak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU

 

1.   Lucija Sučić

2.   Dominik Šaško

3.   Romina Šegrt

4.   Tijana Tomašić

5.   Anita Ugarković

6.   Ivana Urbanija

7.   Dino Varga

 

 

 

 

 

 

Smjer - mehaničar poljoprivredne mehanizacije/poljoprivredni tehničar opći/ gospodarstvenik

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

 

Damir Bolfek, dipl. ing., predsjednik

Tihana Radiček Vrhovec, dip. ing., član

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

 

28.06.2018. – Četvrtak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU:

 

1.   Josip Belani

2.   Leon Cafuk

3.   Antonio Česi

4.   Ivan Đipalo

5.   Stjepan Horvat

6.   Antonio Kemenović

7.   Jurica Koprivnjak

8.   Marijan Kranjčević

9.   Domagoj Malčić

10. Luka Marković

    11. Zdravko Pažur

12.Josip Sučić

 

 

29.06.2018. – Petak, u 8:00H ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU:

 

1.   Luka Harambaša

2.   Karlo Kurpez

3.   Katarina Stručić

4.   Nikola Brcko

5.   Mihael Hubak

6.   Kristijan Levak

7.   Kristijan Mikec

8.   Ivan Pleše

9.   Zoran Rajčević

10.  Ivan Sitar

 

 

 

 

 

 

Smjer - poljoprivredni tehničar opći/fitofarmaceut

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

 

Zlata Gec, mag.ing., predsjednik

Danica Marijan, dipl.ing., član

Zora Held, dipl.ing., član

 

28.06.2018. – Četvrtak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU:

1.   Roko Borovec

2.   Stjepan Kušec

3.   Franjo Malnar

4.   Andrej Matika

5.   Vid Vinković

6.   Valentina Drakšić

7.   Dunja Kožar

8.   Petar Lukić

9.   Mario Sokač

10.Daliborka Vitanović

    11.Elizabeta Podhraški

    12.Luka Šantek

    13.Dragana Šuka

 

 

29.06.2018. – Petak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU:

 

1.   Mihael Filipašić

2.   Matej Furmeg

3.   Denis Kopljar

4.   Nikola Milić

5.   Marko Samoščanec

6.   Karlo Srbljinović

7.   Nikola Ferenčak

8.   Valentina Gegić

9.   Brigita Matus

10.Josipa Mikec

    11.Nikola Pavuk

    12.Božidar Jagodić

 

 

Smjer - poljoprivredni tehničar opći/gospodarstvenik

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

 

Nada Kalamiza, dipl.ing.,predsjednik

Zoran Vrhovec, mag. ing., član

Gordan Bužić, bacc.ing., član

 

28.06.2018. – Četvrtak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU:

 

1.   Matija Alapić

2.   Antonela Husajina

3.   Luka Blažeković

4.   Ivan Horvat

5.   Andrej Ivanić

6.   Petra Jantoljak

7.   Lovro Kunić

8.   Tea Filipan Širjan

9.   Valentina Jelušić

10.Ivan Marenčić

 

29.06.2018. – Petak, u 8:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU

 

1.   Ivan Mekovec

2.   Marina Radošević

3.   Mateja Vrhovec

4.   Nikolina Adamić

5.   Lucija Pofuk

6.   Karlo Prevarek

7.   Kristina Višak

 

 

 

 

 

 

 

Smjer - mljekar

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

 

Mr. Josip Godek., predsjednik

Zoran Vrhovec, mag. ing., član

Josip Bošnjak, dipl. ing., član

 

28.06.2018. – Četvrtak, u 12:00h ZAVRŠNI ISPIT POLAŽU

 

1.   Mihaela Bašić

2.   Elena Birko

3.   Viktor Kiseljak

4.   Ivana Oreški

5.   Domagoj Tomada

 

         Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 29.05.2018.

 

DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA 

počinje u ponedjeljak, 04.06.2018. prema priloženom rasporedu.

 

VAŽNE NAPOMENE :

 

U tjednu od 4.6. do 8.6. 2018. (1. i 3. razredi su popodne, 2. i 4. razredi su ujutro)

U tjednu od 11.6. do 15.6. 2018. ( 1.i 3. su ujutro, 2. i 4. razredi su popodne)

 

Učenici na dopunski rad dolaze kako je niže navedeno :

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

4.a   - PON, UTO, SRI dolazi u smjenu 1. i 3. razreda, ČET i PET u smjenu 2. razreda

4.a1 - PON, UTO, SRI dolazi u smjenu 1. i 3. razreda, ČET u smjenu 2. razreda

4.c   - PON, UTO, ČET dolazi u smjenu 1. i 3. razreda, PET u smjenu 2. razreda 

3.g   - PON, UTO, SRI dolazi u smjenu 1. i 3. razreda, ČET u smjenu 2. razreda 

3.b   - PON, UTO, SRI dolazi u smjenu 1. i 3. razreda, PET u smjenu 2. razreda

 

U smjeni 1. i 3. razreda nema dovoljno slobodnih učionica

pa će se morati koristiti učionice C zgrade ili kabineti.

Slobodne su učionice razreda koji su na TZK ili RAČUNALSTVU.

 

 

RASPORED DOPUNSKOG RADA JE U NASTAVKU :

 

raspored dopunskog rada 2018 4a1raspored dopunskog rada 2018 4araspored dopunskog rada 2018 3graspored dopunskog rada 2018 3braspored dopunskog rada 2018 4c

 

 

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 15.03.2018.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/7

URBROJ: 2137-53-01-18-29

Križevci, 15. ožujka 2018.

 

KANDIDATI

-svima-

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 02. ožujka 2018. godine

                     za radno mjesto administrativni radnik/ca

                     -dostavlja se

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 02. ožujka 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto administrativni radnik/ca primljena Terezija Štriga iz Križevaca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

Objavljeno: 15.03.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/6

URBROJ: 2137-53-01-18-9

Križevci, 15. ožujka 2018.

 

KANDIDATI

-svima-

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 02. ožujka 2018. godine

                     za radno mjesto domara

                     -dostavlja se

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 02. ožujka 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto domara primljen Zdravko Koprić iz Križevaca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

Objavljeno: 15.03.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/5

URBROJ: 2137-53-01-18-21

Križevci, 15. ožujka 2018.

 

KANDIDATI

-svima-

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 02. ožujka 2018. godine

                     za radno mjesto nastavnik/ca hrvatskog jezika

                     -dostavlja se

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 02. ožujka 2018. godine radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto nastavnik/ca hrvatskog jezika primljena Mihaela Nemčec iz Križevaca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 02.03.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/7

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 2. ožujka 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                ADMINISTRATIVI RADNIK/CA – srednja četverogodišnja škola, na određeno puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog zaposlenika

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

-domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

                Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

                Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 2. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj administrativni radnik“

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 02.03.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/6

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 2. ožujka 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                DOMARA/KE – srednja stručna sprema tehničkog, elektrotehničkog ili stolarskog smjera na određeno puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog zaposlenika

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

-domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

                Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

                Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 2. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj domar“

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 02.03.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/5

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 2. ožujka 2018.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – neodređeno puno radno vrijeme.

                 

                Uvjeti: Prema članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

                Kandidat iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17.) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

                Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti i dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 2. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj hrvatski jezik“

 

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana po okončanju natječaja.

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 01.03.2018.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/18-01/4

URBROJ: 2137-53-01-18- 1

Križevci, 1. ožujka 2018.

 

 

            Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („ Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17) te sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja – mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Srednja gospodarska škola Križevci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

 

I. U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Srednja gospodarska škola Križevci objavljuje javni poziv za dostavu prijava za prijam jednog polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Kandidati/kandidatkinje koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, na dan objave ovog javnog poziva trebaju ispunjavat sljedeće uvjete:

- da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala

- da ispunjava uvjet tražene struke i razine obrazovanja za poslove za koje se žele stručno osposobljavati

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

III. Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci, kako slijedi:

 

1. jedan polaznik/polaznica – nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

 

IV. Osobe koje podnose prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obvezne su priložiti:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

- presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma);

- presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja iz radnog odnosa

- presliku dokaza o nezaposlenosti(iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje);

- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak, koje ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva.

 

V. Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobne i uredne prijave, biti će zatraženo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Za osobu koja bude izabrana, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda s tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

 

VI. Prijave se podnose putem pošte na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, p.p. 1, 48260 Križevci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/.

Ovaj Javni poziv objavljen je 1. ožujka 2018. godine.

 

VII. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta iz točke broj dva ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki broj četiri ovog Javnog poziva.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na razgovor, smatrati će se da su odustali od prijave.

Po završetku postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva, svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima.

 

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 14.02.2018.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/3

URBROJ: 2137-53-01-18-2

U Križevcima, 14. veljače 2018.

 

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 07/17 u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA PROMETA I VOŽNJE – 4 sata tjedno na određeno radno vrijeme do pribavljanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

          

         Uvjeti: Prema članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

- potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu

 

        Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 14. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj promet i vožnja“

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 01.02.2018.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/18-01/2

URBROJ: 2137-53-01-18-1

U Križevcima, 1. veljače 2018.

 

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – 40 sati tjedno na određeno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika

          

         Uvjeti: Završen Agronomski fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer agronomije - mehanizator sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

 

        Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen 1. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj“

 

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU !

 

U drugom polugodištu nastava započinje u

ponedjeljak, 15. siječnja 2017. godine.

 

U jutarnju smjenu u 8.00 sati dolaze 2. i 4. razredi, 3.b i 3.gm

dok 1. i 3. razredi dolaze na nastavu u popodnevnu smjenu u 14.00 sati.

 

 

U ime svih nastavnika, ostalih djelatnika škole i u moje osobno ime želim svim učenicima i njihovim obiteljima čestit i blagoslovljen Božić te sretnu, uspješnu i zdravljem ispunjenu novu 2018. godinu !

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 19.12.2017.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Preuzmi obrazac

Crna Gora_ obrazac višednevna ekskurzija

 

 

 

Objavljeno: 15.11.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/10

URBROJ: 2137-53-01-17-8

Križevci, 10. studenoga 2017.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 10. listopada 2017. godine

za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

                     -dostavlja se

 

 

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 10. listopada 2017. godine radi zasnivanja radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto nastavnik stručnih predmeta primljena Danica Marijan iz Sokolovca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 15.11.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/11

URBROJ: 2137-53-01-17-8

Križevci, 10. studenoga 2017.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 10. listopada 2017. godine

                     za radno mjesto pomoćni radnik u Govedarskom praktikumu

                     -dostavlja se

 

 

 

            Poštovani,

 

            obavještavamo Vas da je slijedom natječaja od 10. listopada 2017. godine radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto pomoćnog radnika u Govedarskom praktikumu primljen Zdenko Višak iz Križevaca.

            Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

 

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 03.11.2017.

 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada ZA ŠKOLSKU GODINU 2017. / 2018.

 

Izbor teme: do 31. listopada 2017. (za sve rokove)

Izradba završnog rada : od 1. studenog 2017. do 25. svibnja 2018.

Prijava obrane:  do 28. ožujka  2018.  (za ljetni rok)

                       do 10. srpnja 2018.  (za jesenski rok)

Rok za predaju Završnog rada kojeg je prihvatio mentor : 30. svibanj 2018. ( utorak ).

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Obrana Završnog rada u zimskom roku održati će se  tijekom  veljače 2018. godine 

(za učenike završnih razreda školske godine 2016./2017.)

Rok za predaju završnog rada za zimski rok je 30. studenog 2017. ( četvrtak ).

 

Ljetni rok:  28. i 29. lipnja 2018.

Jesenski rok:  24. kolovoza 2018.

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI:   6. srpnja 2018.   

 

 

                                                                                                     Ravnatelj

                                                                                                          Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno: 10.10.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/11

URBROJ: 2137-53-01-17-2

U Križevcima, 10. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

POMOĆNI RADNIK U GOVEDARSKOM PRAKTIKUMU - neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

                Uvjeti: Prema uvodno citiranom Zakonu. Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, imati najmanje završenu osnovnu školu  i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova. 

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- domovnicu,

-životopis,

-dokaz o završenom obrazovanju

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 3 mjeseca)

- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

                Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti.

                Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Natječaj - pomoćni radnik u Govedarskom praktikumu“

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

                Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja.

                Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

                Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do dana 18. listopada 2017. godine. O svim obavijestima u svezi natječaja kao i o izboru kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice Škole: http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana izbora.

 

                                                                                         RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 10.10.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/10

URBROJ: 2137-53-01-17-3

U Križevcima, 10. listopada 2017.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – 40 sati tjedno na određeno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika

                 

                Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa. Završen Agronomski fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer agronomije – voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 3 mjeseca)

- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu

 

 

                Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen do dana 18. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci. O svim obavijestima u svezi natječaja kao i o izboru kandidati će biti  obaviješteni putem internetske stranice Škole: http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana izbora.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati preporučeno na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj nastavnik stručnih predmeta“

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno: 13.09.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/6

URBROJ: 2137-53-01-17-3

Križevci, 13. rujna 2017.

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

PREDMET: Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa stručnog suradnika pedagoga- poništava se

                              

 

                Poštovani,

 

                obavještavamo Vas da je predmetni javni poziv, objavljen 11. rujna 2017. godine, poništen zbog nepotpune dokumentacije u postupku pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 

                S poštovanjem.

 

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

Na znanje:

-kandidatima

 

 

 

Objavljeno: 11.09.2017.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/6

URBROJ: 2137-53-01-17- 1

Križevci, 11. rujna 2017.

 

 

                Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („ Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17) te sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja – mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Srednja gospodarska škola Križevci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

 

I. U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Srednja gospodarska škola Križevci objavljuje javni poziv za dostavu prijava za prijam jednog polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Kandidati/kandidatkinje koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, na dan objave ovog javnog poziva trebaju ispunjavat sljedeće uvjete:

- da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala

- da ispunjava uvjet tražene struke i razine obrazovanja za poslove za koje se žele stručno osposobljavati

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

III. Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci, kako slijedi:

 

1. jedan polaznik/polaznica – stručni suranik pedagog

 

IV. Osobe koje podnose prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obvezne su priložiti:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

- presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma);

- presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja iz radnog odnosa

- presliku dokaza o nezaposlenosti(iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje);

- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak, koje ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva.

 

V. Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobne i uredne prijave, biti će zatraženo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Za osobu koja bude izabrana, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda s tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

 

VI. Prijave se podnose putem pošte na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, p.p. 1, 48260 Križevci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/.

Ovaj Javni poziv objavljen je 11. rujna 2017. godine.

 

 

VII. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta iz točke broj dva ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki broj četiri ovog Javnog poziva.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na razgovor, smatrati će se da su odustali od prijave.

Po završetku postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva, svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima.

 

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 31.08.2017.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/5

URBROJ: 2137-53-01-17-21

Križevci, 30. kolovoza 2017.

 

 

Kandidati - svima

 

PREDMET:

Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto pomoćnika u nastavi,

na određeno nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno

-dostavlja se

               

Poštovani, obavještavamo Vas da je za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta

odabrana kandidatkinja Maja Postrimovski iz Križevaca.

               

S poštovanjem.

        RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 29.08.2017.

 

OBAVIJEST !

REDOVNA NASTAVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. počinje u ponedjeljak, 4. rujna 2017. i to prema slijedećem rasporedu:

  - Jutarnja smjena u 8.00 sati :

     1. i 3. razredi

  - Popodnevna smjena u 14.00 sati :

    2. i 4. razredi te 3.b i 3.gm

 

 

                                                                  Ravnatelj

                                                                                            Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 22.08.2017.

 

Obavijest za nastavnike i učenike završnih razreda !

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA u  jesenskom roku za učenike završnih razreda biti će 25. kolovoza 2017. s početkom u 9 sati.

Obrani završnog rada mogu pristupiti učenici koji su stekli uvjete .

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada :

Damir Bolfek, dipl.ing., predsjednik

Zoran Vrhovec , mag.ing., član

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

 

 

 

                                                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                                Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 22.08.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/17-01/6

URBROJ: 2137-53-01-17-3

U Križevcima, 22. kolovoza 2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

                NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – 40 sata tjedno na određeno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika

                 

                Uvjeti: Završen Agronomski fakultet i stečeno zvanje magistar inženjer agronomije - mehanizator sukladno članku 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i ostalim važećim propisima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- domovnicu

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona

 

 

                Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom pravu te dokaz o nezaposlenosti. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen 22. kolovoza 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati preporučeno na adresu:

 

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „Za natječaj“

 

Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno: 17.08.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/17-01/5

URBROJ: 2137-53-01-17- 1

Križevci, 17. kolovoza 2017.

 

                Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci dana 17. 08. 2017. raspisuje

                              

NATJEČAJ
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

Pomoćnik u nastavi (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do 10 mjeseci – 1 izvršitelj

UVJETI:
• najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

• nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17).

• dodatnu prednost imati će osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili volontiranju.

                Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

                - životopis,

                - dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),

                - domovnicu (neovjerena preslika)

                - uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci(neovjerena preslika)

                Nakon odabira kandidata slijedi edukacija odnosno Program uvođenja u rad ako je izabran pomoćnik koji po prvi put ulazi u sustav.

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima - TKU

                Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

                Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, Milsilava Demerca 1, 48260 Križevci ili predaju osobno u Tajništvu Škole u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

                Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.      Obavijest o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

                Srednja gospodarska škola Križevci zadržava diskrecijsko pravo da poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

                Ovaj Natječaj objavit će se 17. kolovoza 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

 

 

                                                                                             RAVNATELJ:

                                                                                          Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 11.07.2017.

 

 

Raspored polaganja popravnih ispita

za učenike nezavršnih razreda

u školskoj godini 2016./2017. u jesenskom roku u kolovozu

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

KEMIJA

Marko Raplinović  1.a

Josip Cerovski 2.a

Stjepan Milak 2.a

Helena Posarić 2.a1

 

Povjerenstvo :

Martina Tinodi, prof., razrednik, član ( za 1.a )

Zdenko Horvat, prof., razrednik, član ( za 2.a )

Ivan Svoboda, mag.cin. razrednik, član  ( za 2.a1 )

Petra Siladi, mag.educ. kemije i biologije, ispitivač

Dražen Vučetić, prof., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

GEOGRAFIJA

Marko Duvnjak 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, član

Marko Harča, prof., ispitivač

Draženka Majdak Kutičić, prof, član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

UVOD U VETERINARSKU STRUKU

David Grivić 1.c

Jozo Miloloža 1.c

Valentino Vršak 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, član

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., ispitivač

Kata Čančarevič, dr.vet.med., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

MIKROBIOLOGIJA I ZARAZNE BOLESTI

Danijela Radanac 3.c

 

Povjerenstvo :

Nataša Mikinac, prof. – razrednik, član

Kata Čančarevič, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

STOČARSTVO

Lorena Bakran 2.a

Barbara Petanjek 2.a

Ivan Petriš 2.a

Veronika Remenarić 2.a

 

Povjerenstvo :

Zdenko Horvat, prof., razrednik

Nada Kalamiza, dipl.ing., ispitivač

Mr.sc. Josip Godek, član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

REPROMATERIJALI U POLJOPRIVREDI

Valentina Vrban 2.a1

 

Povjerenstvo :

Ivan Svoboda, prof. – razrednik, član

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlate Gec, dipl.ing., član

 

 

 

23. kolovoza 2017. ( SRIJEDA ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Marko Kogl 3.a1

 

Povjerenstvo :

Ivo Pejić, dipl. theo., razrednik

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlate Gec, dipl.ing., član

 

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

ANATOMIJA I PATOLOGIJA

Jozo Miloloža 1.c

Sara Kambić 2.c

Sara Lušičić 2.c

Nina Orlović 2.c

Alen Rupčić 2.c

Marija Tretinjak 2.c

Dominik Udovičić 2.c

Lorena Zrilić 2.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, član ( za 1.c )

Vlasta Leskovar, mag.inf. – razrednik, član ( za 2.c )

Kata Čančarevič, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

MATEMATIKA

Antonijo Međimorec 2.b

Barbara Horvat 3.a

Marko Kogl 3.a1

 

Povjerenstvo :

Ksenija Koščak, prof., razrednik ( za 2.b )

Draženka Majdak Kutičić, prof., razrednik ( za 3.a )

Ivo Pejić, dipl.theo., razrednik ( za 3.a1 )

Marijan Čančarević, prof., ispitivač

Lidija Babić Turković, prof., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

RATARSTVO

Veronika Remenarić 2.a

 

Povjerenstvo :

Zdenko Horvat, prof. – razrednik, član

Verka Filipović, dipl.ing., ispitivač

Zlate Gec, dipl.ing., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA

David Grivić 1.c

 

Povjerenstvo :

Mr.sc. Josip Godek – razrednik, ispitivač

Nada Kalamiza, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., član

 

 

 

24. kolovoz 2017. ( ČETVRTAK ) . Svi popravni ispiti su u 9 sati !

OSNOVE PARAZITARNIH BOLESTI

Danijela Radanac 3.c

 

Povjerenstvo :

Nataša Mikinac, prof. – razrednik, član

Kata Čančarevič, dr.vet.med., ispitivač

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med., član

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno: 07.07.2017.

 

Raspored polaganja popravnih ispita

za učenike završnih razreda u školskoj godini 2016./2017.

 

 

Hidraulika i pneumatika,  srijeda, 12.7.2017. u  9.00 sati

 

 

 

1. Miklečić Nikola 3.b

 

2. Kos Nikola 3.b

 

 

 

Povjerenstvo :

 

Damir Bolfek, dipl.ing. član-ispitivač, razrednik

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., član

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

.

Objavljeno: 28.06.2017.

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE !

 

 

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI

za maturante biti će 5. srpnja 2017. ( srijeda ) u 10 sati

u podrumskoj dvorani Hrvatskog doma, A.G.Matoša 4, Križevci !

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

.

Objavljeno: 28.06.2017.

 

OBAVIJEST ZA MATURANTE !

 

Predavanja za održivu uporabu pesticida

 

počinju 05.07.2017.godine u 14.00sati u učionici Srednje gospodarske škole Križevci

Potrebno je donijeti; OIB, kemijsku olovku

 

Koordinator:

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

.

 

 

Objavljeno: 20.06.2017.

 

 

Dopunski rad iz Engleskog  jezika za 1.b

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

ENGL

ENGL

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

ENGL

ENGL

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Matematike za 1.a,1.a1,1.c

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Matematike za 3.a, 3.a1, 2.g, 2.b, 2.c, 2.a, 2.a1

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

SRI

28.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

MAT

MAT

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Biologije  za  2.c

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

PET

30.6.

 

 

BIO

BIO

 

 

 

 

Dopunski rad iz Kemije  za  3.c, 1.a, 1.a1, 1.c, 2.a, 2.a1

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

SRI

28.6.

 

 

KEM

KEM

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunski rad iz Geografije  za  1.c, 2.a

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

26.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

27.6.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

SRI

28.6.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

29.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

30.6.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

3.7.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

4.7.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

SRI

5.7.

 

 

 

 

 

 

 

ČET

6.7.

 

 

 

 

 

 

 

PET

7.7.

 

 

 

 

GEO

GEO

 

 

Dopunski rad iz Povijesti  za  1.c

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PON

19.6.

 

 

 

 

 

 

 

UTO

20.6.

 

 

 

 

 

 

 

SRI

21.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

ČET

22.6.

 

 

 

 

 

 

 

PET

23.6.

POV

POV

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.