sova.gif

 

 

O G L A S N A    P L O Č A

 

 

 

 

Objavljeno 24.06.2022.

 

 

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA

U LJETNOM ROKU ŠK.GOD. 2021./2022.

 

 

Smjer - veterinarski tehničar

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Kata Čančarević, dr. vet.med., predsjednik

Suzana Maranić Bošnjak, dr. vet.med., član

Dražen Vučetić, dipl.ing.

 

29.6.2022. U 8,00 SATI  OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Bunjački Stjapan, 4.c

2. Cvetek Iva, 4.c

3. Napan Helena, 4.c

4. Zadravec Lea, 4.c

5. Fiolić Tea, 4.c

6. Fletko Klara, 4.c

7. Majdak Karolina, 4.c

8. Medved Bruno, 4.c 

9. Ptiček Ana-Marija, 4.c

10. Rođak Patricia, 4.c

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Štefica Wolf, dr. vet.med., član

Kata Čančarević, dr. vet.med., član

mr.sc. Josip Godek, predsjednik

 

30.6. 2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Đureković Marko, 4.c

2. Zubatović Sara, 4.c

3. Bek Mihael, 4.c 

4. Miklečić Renato, 4.c 

5. Turčić Hrvoje, 4.c 

 

 

Smjer – agrotehničar/fitofarmaceut/

poljoprivredni gospodarstvenik

 

29.6.2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Zdravka Harmadi, dipl.ing., predsjednik

Gorana Pavičić, dipl.oec.

Dragica Bužić, struč.spec.ing.agr.

 

1. Gluščić Kristijan, 4.a

2. Harča Klara, 4.a 

3. Kemenović Valentin, 4.a1

4. Svalina Kristijan, 4.a1 

5. Ferenčina Marko, 4.a 

6. Oblaković Dorotea, 4.a 

7. Anušić Tomislav, 4.a1

8. Horvat Luka, 4.a1

9. Trakoštanec Dominik, 4.a1

 

 

29.6.2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Zlata Gec, dipl.ing., predsjednik

Tihana Radiček, dipl.ing., član

Danica Marijan, dipl.ing. član

 

1. Despetović Ivan, 4.a 

2. Mikšec Veronika, 4.a 

3. Picig Luka, 4.a 

4. Glasnović Samantha, 4.a1 

5. Lepčić Antonija, 4.a1

6. Mazuh Mihaela, 4.a1 

 

 

30.6.2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Zdravka Harmadi, dipl.ing., predsjednik

Gorana Pavičić, dipl.oec.

Dragica Bužić, struč.spec.ing.agr.

 

1. Katanica Domagoj, 4.a 

2. Vukadinović Dean, 4.a 

3. Šoštar Jure, 4.a 

4. Vresk Valent, 4.a 

5. Smrček Dominik, 4.a1

6. Međimorec Antonela, 4.a1

7. Poljak Martina, 4.a1 

 

 

30.6.2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Zlata Gec, dipl.ing., predsjednik

Tihana Radiček, dipl.ing., član

Danica Marijan, dipl.ing. član

 

1. Široki Emanuel, 4.a 

2. Zakarić Antonio, 4.a

3. Milak Kristina, 4.a1

4. Pavlinec Lorena, 4.a1

5. Švec Zoran, 4.a1

6. Kovač Mateo, 3.g

 

 

 

Smjer – agrotehničar/ fitofarmaceut/

mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

mr.sc. Darko Novotni, predsjednik

Damir Bolfek, dipl.ing. član

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

 

29.6.2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Gonan Mateo, 3.b 

2. Sentočnik Fran, 3.b 

3. Turk Nikola, 3.b  

4. Vincek Luka, 3.b 

5. Vitanović Dalibor, 3.b 

6. Vrbek Antun, 3.b

7. Žalac Nino, 3.b

8. Mekovec Mihael, 4.a1

9. Fičko Filip, 4.a1

10. Milošević Branimir, 4.a

11. Bugarin Dario, 4.a 

 

 

Smjer – mljekar/poljoprivredni gospodarstvenik

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., predsjednik

Ivanka Juraić, ing., član

Mislav Drokan, struč.spec.oec, član

 

30.6.2022. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Hunjet Andreja, 3.m

2. Mesec Iva, 3.m 

3. Peklić Karlo, 3.m 

4. Gudić Marko, 3.g 

 

Napomena :

Učenici su dužni doći u školu na obranu završnog rada prikladno odjeveni 

i najkasnije 15 minuta prije termina obrane !

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno 01.04.2022.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 112-02/22-01/2

URBROJ: 2137-53-01-22-8

Križevci, 29.03.2022.

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom

                  15. veljače 2022. godine

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

              Temeljem članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenog dana 15.2.2022. godine, za radno mjesto pomoćno tehnički radnik, nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabran Franjo Podgajski iz Svetog Ivana Žabno.

              Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 15.02.2022.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 112-02/22-01/2

URBROJ: 2137-53-01-22-1

U Križevcima, 15. veljače 2022.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

POMOĆNO-TEHNIČKI RADNIK/CA U GOVEDARSKOM PRAKTIKUMU – na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno,  jedan izvršitelj.

         Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, imati najmanje završenu osnovnu školu  i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova. 

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme trajanja natječaja),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 15. veljače 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 17.01.2022.

 

OBAVIJEST !

 

Obrana završnog rada u zimskom roku

(za učenike završnih razreda školske godine 2020./2021.)

održati će se u ponedjeljak, 07.veljače 2022.godine

s početkom u 13.00 sati.

 

Ispitna povjerenstva za završne radove biti će ista za sve obrazovne profile

kao i u ljetnom i jesenskom roku za obranu završnog rada.

 

Ravnatelj;

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 21.12.2021.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/12

URBROJ: 2137-53-01-21-4

U Križevcima, 21. prosinca 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Nastavnik prometa i vožnje – jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, mjesto rada: Križevci

 

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99).

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 21. prosinca 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Škole:

 

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – nastavnik prometa i vožnje“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 15.12.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/21-01/11

URBROJ: 2137-53-01-21-9

Križevci, 15. 12. 2021.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom

                  24. studenoga 2021. godine

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

              Temeljem članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenog dana 24.11.2021. godine, za radno mjesto pomoćnik u nastavi, nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana Nataša Gojković iz Križevaca.

              Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno 01.12.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/21-01/8

URBROJ: 2137-53-01-21-22

Križevci, 1. 12. 2021.

 

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

 

PREDMET:

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom

15. listopada 2021. godine

-dostavlja se

 

 

 

              Poštovani,

 

              Temeljem članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenog dana 15.10.2021. godine, za radno mjesto stručni suradnik pedagog, nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana Anamarija Vinković, magistra pedagogije iz Bjelovara.

              Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

S poštovanjem.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 24.11.2021.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/11

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 24. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 4 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

                                                                             

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Pomoćnik u nastavi – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno na određeno vrijeme, najdulje do 30. lipnja 2022. godine, mjesto rada: Križevci

 Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

Dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju. Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora. Ukoliko bude odabran pomoćnik koji prvi puta ulazi u sustav proći će edukaciju za poslove pomoćnika u nastavi u trajanju od 20 sati.               Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

              Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

              Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

              Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 24. studenoga 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – pomoćnik u nastavi“

 

              Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 05.11.2021.

 

O B A V I J E S T

 

 

Nastava od ponedjeljka, 8. studenog 2021. godine

kreće po modelu A - nastava u školi.

 

Idući su tjedan (od 08.11.2021.godine),

2. i 4. razredi te 3.bg i 3.m na nastavi u jutarnjoj smjeni,

a 1. i 3. razredi u popodnevnoj smjeni,

prema redovnom rasporedu za tu smjenu.

 

 

 

Ravnatelj;

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 29.10.2021.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1,

48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/21-01/6

URBROJ: 2137-53-01-21-10

Križevci, 29. 10. 2021.

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom

                  8. listopada 2021. godine

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

              Temeljem članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenog dana 8.10.2021. godine, za radno mjesto nastavnik stručno-teorijskih sadržaja i praktične nastave (dendrologija s rasadničarstvom, voćarstvo, vinogradarstvo i praktična nastava), nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata, radni odnos, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, zasnovan ugovorom o radu s kandidatom Danica Marijan, dipl.ing. iz Sokolovca u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno do 31.08.2022. godine.

             

         Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 29.10.2021.

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1,

48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/21-01/9

URBROJ: 2137-53-01-21-5

Križevci, 29. 10. 2021.

 

 

KANDIDATI

-svima-

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječajima objavljenim

                  8. i 15. listopada  2021. godine

                  -dostavlja se

 

 

 

         Poštovani,

 

              Temeljem članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja  za radno mjesto nastavnik fizike, radni odnos, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, zasnovan ugovorom o radu s Ernestom Jurišićem, dipl.ing. iz Križevaca, bez provođenja procjene odnosno vrednovanja jer se na natječaj prijavio samo jedan kandidat. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 25 sati tjedno, dok će se natječaj za radno mjesto nastavnik elektrotehnike ponoviti u roku od pet mjeseci.

             

         Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 15.10.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/9

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 14. listopada 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Nastavnik fizike – jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Križevci

 

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99). Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 15. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – nastavnik fizike“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno 15.10.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/8

URBROJ: 2137-53-01-21-3

U Križevcima, 14. listopada 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Stručni suradnik pedagog – jedan izvršitelj, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Križevci

 

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99). Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 15. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – stručni suradnik pedagog“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 08.10.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/6

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 7. listopada 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja i praktične nastave (dendrologija s rasadničarstvom, voćarstvo, vinogradarstvo i praktična nastava) – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, jedan izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme privremenog povećanja opsega poslova, odnosno najdulje do 31.08.2022. godine, mjesto rada: Križevci (sjedište i praktikumi ustanove)

                             

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) i podzakonskim aktima. Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

 

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 8. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – nastavnik stručno-teorijskih sadržaja i praktične nastave“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno 08.10.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/7

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 7. listopada 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja (elektrotehnika) 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada – nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Križevci

                             

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) i podzakonskim aktima. Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama 
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

 

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 8. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – nastavnik elektrotehnike“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno 08.10.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/4

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 7. listopada 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednje gospodarske škole Križevci, ravnatelj raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Pomoćno-tehnički radnik – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Govedarski praktikum, Ratarna 32, Križevci

                             

         Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, imati najmanje završenu osnovnu školu  i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova. Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis
 • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

         Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08. i 69/17.)

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

         Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.

         Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 8. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu Škole:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj: pomoćno-tehnički radnik“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ .

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 02.09.2021.

 

 

Obavijest o početku nove školske godine !

 

U ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine započinje nova školska godina 2021./2022.

Učenici dolaze u školu po slijedećem rasporedu :

 

1. i 3.razredi ujutro u 8 sati

2. i 4. razredi te 3.bg i 3.m  popodne u 14.15 sati.

 

U školu dolaze učenici koji nisu bolesni i nemaju simptome bolesti Covid 19. Učenici prije dolaska u školu kod kuće trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu.

 

Učenici 1. i 2. razreda ulaze u zgradu škole na glavni ulaz sa  zapadne strane.

 

Učenici 3. i 4. razreda ulaze u zgradu škole na ulaz sa istočne strane kod parkirališta iznad škole.

 

Ovakav raspored ulaza u zgradu škole vrijedi tijekom cijele nastavne godine.

 

Učenike prvih razreda prvi dan nastave u zgradu škole uvesti će njihovi razrednici koji će ih prozvati ispred ulaza u školu i povesti u učionice. Učenici su obavezni na otvorenom prostoru ispred škole držati međusobni razmak od 1,5 metra.

 

Svi učenici koji dolaze i ulaze u školu TREBAJU imati zaštitne maske!

 

Učenici ulaze u zgradu škole uz OBAVEZNU dezinfekciju ruku te  stavljanjem zaštitne maske na lice.

 

Dozatori sa dezinficijskim sredstvom nalaziti će se na ulazima u školu i u učionicama.

 

U svim prostorima škole učenici su dužni držati međusobni razmak od 2 metra gdje god je to

moguće.

 

Molimo učenike da se prilikom dolaska u školu ponašaju odgovorno i disciplinirano te poštuju sve upute koje će im davati djelatnici škole.

 

Upute za rad i ponašanje učenika u školi u uvjetima povezanim sa virusom Covid 19 biti će prema potrebi pravovremeno objavljene i na web i Facebook stranici škole.

 

Škola u suzbijanju rizika širenja virusa Covid 19 treba postupati prema uputama HZJZ i Županijskog Stožera CZ  stoga molim učenike i roditelje da svojom suradnjom pomognu školi u provođenju mjera.

 

Budimo svi skupa odgovorni kako bi zaštitili sebe i druge i ostanimo zdravi!

 

Učenicima prvih razreda želim dobrodošlicu u našu školu kao i svim ostalim učenicima.

Svima sretan i uspješan početak nove školske godine !

 

 

Ravnatelj

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 10.07.2021.

 

 

Raspored polaganja popravnih ispita za učenike nezavršnih razreda u školskoj godini 2020./2021. u jesenskom roku u kolovozu

( 24. i 30. kolovoza 2021. godine )

 

24. kolovoza 2021. ( utorak )  u 9 sati !

 

KEMIJA

 

1. Lana Baričević, 1.a1

2. Ivana Jambrišak, 1.a1

3. Anamarija Janković, 1.a1

4. Dorotea Letoja, 1.a1

5. Stefan Rajić, 2.a

6. Ivana Zanoški, 2.c

 

Povjerenstvo :

Razrednik, predsjednik

Ana Hleb, mag. educ. biol. et chem.., ispitivač

Dražen Vučetić, prof.,  član

 

ANATOMIJA I PATOLOGIJA

 

1. Marta Mrvčić, 2.c

 

Povjerenstvo :

Razrednik, predsjednik

Kata Čančarević, dr.vet.med., ispitivač

Štefica Wolf, dr.vet.med., član

 

OSNOVE PARAZITSKIH BOLESTI

 

1. Marko Đureković, 3.c

2. Sara Pavić, 3.c

 

Povjerenstvo :

Razrednik, predsjednik

Kata Čančarević, dr.vet.med., ispitivač

Štefica Wolf, dr.vet.med., član

 

30. kolovoza 2021. ( ponedjeljak )  u 9 sati !

 

PRAKTIČNA NASTAVA

 

1. Mihael Tinodi, 2.g

 

Povjerenstvo :

Razrednik, predsjednik

Ankica Markulin,. ing. polj.

Ivanka Juraić, ing. polj.                                                                                

 

                                                                                                                   Ravnatelj

                                                                                                               Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno 06.07.2021.

 

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM ROKU

( KOLOVOZ 2021. )

 

Jesenski rok obrane završnog rada održati će se

u petak,   27. kolovoza 2021. godine s početkom u 9 sati.

 

Prijava obrane završnog rada za jesenski rok

je do 10. srpnja 2021. godine.

 

 

                                                                     Ravnatelj;

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 02.07.2021.

 

 

Podjela završnih svjedodžbi

 

 

Podjela svjedodžbi za učenike završnih razreda

održati će se u srijedu, 7. srpnja 2021. godine u 10 sati u školi.

 

Na podjelu učenici dolaze u učionice

u kojima su tijekom nastavne godine imali redovnu nastavu

pridržavajući se svih trenutno važećih epidemioloških mjera.

 

U ime svih zaposlenika škole i osobno,

svim maturantima želim puno  uspjeha u budućem životu,

radu ili daljnjem školovanju!

 

 

 

Sretno!

Ravnatelj

 

 

 

 

 

Objavljeno 24.06.2021.

 

RASPORED DOPUNSKOG RADA

 

 

razred3c

razred2g

razred2crazred2a1razred2arazred1crazred1brazred1a1razred1a

 

doprazredi2doprazredi1dopnastavnici2dopnastavnici1

 

 

Ravnatelj

                                                                                                                                 Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 21.06.2021.

 

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA

U LJETNOM ROKU ŠK.GOD. 2020./2021.

 

 

Smjer - veterinarski tehničar

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Kata Čančarević, dr. vet.med., predsjednik

Suzana Maranić Bošnjak, dr. vet.med., član

Štefica Wolf, dr. vet.med., član

 

1.7.2021. U 8,00 SATI  OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Ema Bertić

2. Marko Duvnjak

3. Ena Leskovar

4. Antonija Maković

5. Jozo Miloloža

6. Monika Štefanić

7. Patricija Vunić

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

mr.sc. Josip Godek, predsjednik

Kata Čančarević, dr. vet.med., član

Suzana Maranić Bošnjak, dr. vet.med., član

 

 

 1.7. 2021. U 9,30 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Kristijan Miklin

2. Zita Prevarek

3. Marija Šafar

4. Josip Tinodi

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Suzana Maranić Bošnjak, dr. vet.med., predsjednik

Kata Čančarević, dr. vet.med., član

mr.sc. Josip Godek, član

 

 

2.7.2021. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Ivona Brozd

2. Dorotea Dalpont

3. Maja Dujmić

4. Tamara Frljužec

5. Marija Elena Kolarić

6. Gabriela Rukavina

7. Lorena Sabo

8. Patricija Srdić

9. Evelin Šoltić

10.Lana Zagorščak

 

 

 

Smjer – poljoprivredni tehničar opći

Smjer – Fitofarmaceut

Smjer – Vrtlar

Smjer – Gospodarstvenik

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Zdravka Harmadi, dipl.ing., predsjednik

Zlata Gec, mag.ing., član

Tihana Radiček Vrhovec, mag.ing.agr., član

 

1.7.2021. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Martin Denžić

2. Nikolina Dvorski

3. Patrik Mikšić

4. Valentina Posavec

5. Nikolina Somođi

6. Antonela Štimac

7.Marija Hmelina

8. Karlo Miklečić

9. Luka Miloloža

10.David Ostrički

11.Lukas Jazvec

12.Lucija Mesec

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Zlata Gec, mag.ing., predsjednik

Zdravka Harmadi, dipl.ing., član

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., član

 

 

2.7.2021. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Mateja Đuraj

2. Petra Jaić

3. Matija Kuric

4. Patrik Lepoglavec

5. Nina Mikec

6. Ivana Miklečić

7. Mihaela Šantić

8. Marina Širjan

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., predsjednik

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

mr.sc. Darko Novotni, član

 

 

1.7.2021. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Antonio Gazdek

2. David Krošnjar

3. Domagoj Lalić

4. Karlo Širjan

5. Matija Matković

6. Mihael Strunjak

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Josip Bošnjak, dipl.ing., predsjednik

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr., član

mr.sc. Darko Novotni, član

 

1.7.2021. U 9,30 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Karlo Sentočnik

2. Mihael Stručić

3. Josip Kenđelić

4. Stjepan Kovačević

5. Vinko Zetović

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

Tihana Radiček Vrhovec, mag.ing.agr., predsjednik

Danica Marijan, dipl.ing., član

Mislav Drokan, bacc.ing., član

 

2.7.2021. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. Jelena Brajdić

2. Nevio Glatki

3. Dragana Grubačević

4. Leona Latinović

5. David Šajnović

6. Marta Šatrak

7. Silvija Šimeković

 

 

 

Smjer – poljoprivredni tehničar opći

Smjer – mehaničar poljoprivredne mehanzacije

 

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita

mr.sc. Darko Novotni, predsjednik

Damir Bolfek, dipl.ing. član

Josip Bošnjak, dipl.ing., član

 

 

2.7.2021. U 8,00 SATI OBRANI ZAVRŠNOG RADA PRISTUPAJU:

 

1. David Petran

2. Jakov Blažona

3. Luka Fičko

4. Dominik Galaš

5. Dominik Heršak

6. Mihael Ivšak

7. Matija Kurpez

8. Filip Pivar

9.Zdravko Sobota

10.Luka Sokač

11.Josip Stankir

 

 

Napomena :

 

Učenici su dužni doći u školu na obranu završnog rada prikladno odjeveni

i najkasnije 15 minuta prije termina obrane,

uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera !

 

 

 

                                                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                                                                 Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 14.06.2021.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milslava Demerca 1

48260  K R I Ž E V C I

 

KLASA: 602-03/21-08/14

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 14.6.2021.

 

              Srednja gospodarska škola Križevci na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/2016.), objavljuje

NATJEČAJ

za nastavak obrazovanja učenika radi stjecanja više razine kvalifikacije

 

              Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovnog učenika:

1.      Agrotehničar

2.      Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut

3.      Veterinarski tehničar

              Uvjeti za nastavak obrazovanja učenika:

1.      Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku dvije godine od dana završetka trogodišnjeg obrazovnog programa

2.      Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih prethodno završenih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale

3.      Ostvarivanje prava za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Srednje gospodarske škole Križevci.

              Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof. v.r.

 

 

 

 

Objavljeno 31.05.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

 

KLASA: 100-01/21-01/3

URBROJ: 2137-53-01-21-23

Križevci, 31. 5. 2021.

 

KANDIDATI

-svima-

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata

po natječaju objavljenom 4. svibnja 2021. godine

-dostavlja se

 

              Poštovani,

 

              na temelju članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenog dana 4. svibnja 2021. godine, nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata, radni odnos, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, zasnovan ugovorom o radu s kandidatom Željkom Drk iz Sv. Petra Orehovca na radnom mjestu računovodstveni radnik u punom radnom vremenu na određeno vrijeme.

 

Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

 

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 17.05.2021.

 

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto nastavnika/ce tehnologije zanimanja

 

Dokument u pdf formatu

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof

 

 

Objavljeno 04.05.2021.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/2

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 4. svibnja 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

              RAČUNOVODSTVENI RADNIK/CA – srednja četverogodišnja škola, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

              Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

-domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

-  uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

          Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

          Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

          Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

          Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

          Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 4. svibnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

          Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti preporučenom pošiljkom putem poštanske službe na adresu:

 

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – računovodstveni radnik“

 

          Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno 17.02.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/1

URBROJ: 2137-53-01-21-4

U Križevcima, 17.02.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj donosi

 

ODLUKU 
o poništenju natječaja za

radno mjesto računovodstvenog radnika

I.

              Poništava se natječaj za radno mjesto RAČUNOVODSTVENI RADNIK/CA – srednja četverogodišnja škola, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme najdulje do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, objavljen 16. veljače 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

              Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


III.

              Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 16.02.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/1

URBROJ: 2137-53-01-21-2

U Križevcima, 16. veljače 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

              RAČUNOVODSTVENI RADNIK/CA – srednja četverogodišnja škola, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme najdulje do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja.

              Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

- domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

              Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

              Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

              Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

              Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 16. veljače 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

              Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti preporučenom pošiljkom putem poštanske službe na adresu:

 

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – računovodstveni radnik“

 

              Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

Objavljeno 16.02.2021.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/21-01/2

URBROJ: 2137-53-01-21-1

U Križevcima, 16. veljače 2021.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

              NASTAVNIK/CA PREDMETA TEHNOLOGIJA ZANIMANJA U ZANIMANJU MLJEKAR – 5 sati nastave tjedno, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme privremenog povećanja opsega poslova, odnosno najdulje do 31.08.2021. godine

                             

              Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) i podzakonskim aktima.

 

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

- domovnicu

- rodni list

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

              Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

              Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

              Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

              Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 16. veljače 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti preporučenom pošiljkom putem poštanske službe na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj - nastavnik tehnologije zanimanja“

 

              Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 10.02.2021.

 

OBAVIJEST

O PROMJENI MODELA NASTAVE

OD PONEDJELJKA, 15. VELJAČE 2021. GODINE  !

 

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Koprivničko – križevačke županije od ponedjeljka, 15. veljače 2021. godine nastava za sve razrede odvijati će se u školi i prema privremenom rasporedu koji vrijedi od 25. siječnja 2021. godine koji je objavljen na Yammeru i na Facebook stranici škole, a kako bi se nadoknadili manjkovi u nekim nastavnim predmetima.

 

O eventualnim promjenama u rasporedu

učenici i nastavnici će biti pravovremeno obaviješteni.

 

U jutarnju smjenu u 8 sati dolaze 2. i 4. razredi te 3.bv i 3.g ,

a u popodnevnu smjenu u 14.15 sati dolaze 1. i 3. razredi

( razredi koji imaju 0. sat dolaze u 13.30 sati ) .

Nastavni sat traje 40 minuta.

 

Povratak u školu i nadalje podrazumijeva pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera

( nošenje zaštitnih maskica, pranje i dezinfekcije ruku te držanje propisanog razmaka ) !

 

Svim učenicima škole sretan povratak u školske klupe

i uspješan nastavak ove školske godine !

 

Ravnatelj!

 

 

 

Objavljeno 27.01.2021.

 

OBAVIJEST

o početku nastave u školi za učenike trogodišnjih završnih razreda !

 

Od ponedjeljka, 1. veljače 2021. godine

na nastavu u školu dolaze i trogodišnji završni razredi ( 3.b, 3.g i 3.v ).

 

Razrednici navedenih razreda će o tome obavijestiti učenike u svojim razrednim odjelima.

Za sve maturalne razrede ( trogodišnje i četverogodišnje ) i nadalje će se nastava odvijati samo u jutarnjoj smjeni prema privremenom rasporedu koji vrijedi od ponedjeljka 25.1.2021. godine.

 

Nastava na daljinu do daljnjeg se provodi sa prvim, drugim i trećim nezavršnim razredima i to također prema privremenom rasporedu u popodnevnoj smjeni.

 

Privremeni raspored objavljen je na Facebook stanici škole i mogu ga vidjeti svi učenici.

 

Dakle učenici 3.b, 3.g i 3.v u ponedjeljak, 1.2.2021. godine dolaze u školu ujutro u 8 sati.

 

Dobo nam došli !

 

Ravnatelj

 

 

 

Objavljeno 26.01.2021.

 

O B A V I J E S T  !

 

Obrana završnog rada u zimskom roku

(za učenike završnih razreda školske godine 2019./2020.)

 

Održati će se u srijedu,

10.veljače 2021.godine

s početkom u 13.00 sati.

 

Ispitna povjerenstva biti će naknadno objavljena,

a nakon pristiglih prijava za obranu završnog rada.

 

 

Ravnatelj;

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 14.01.2021.

 

VAŽNO !

Obavijest o početku nastave u 2. polugodištu !

 

Nastava u 2. polugodištu počinje u ponedjeljak, 18. siječnja 2021. godine ali na nešto drugačiji način. U školu ( po modelu A ) na nastavu dolaze četverogodišnji maturalni razredi, dakle 4.a, 4.a1 i 4.c.

 

Navedeni razredi dolaze u školu prema redovnom rasporedu u  jutarnju smjenu u 8 sati.

 

Tijekom trajanja ovih mjera nastava za 2. i 4. razrede će biti u jutarnjoj smjeni, dakle učenici 4. razreda ( 4.a, 4.a1 i 4.c ) dolaze u školu svaki tjedan ujutro, a učenici 2. razreda te 3.b, 3.v i 3.g raditi će online ( po modelu C ).

 

Učenici 1. razreda i 3. nezavršnih razreda za vrijeme trajanja ovih mjera raditi će stalno u popodnevnoj smjeni, online i prema postojećem rasporedu ( također po modelu C ).

 

Ako bude bilo kakvih poteškoća u nastavi na daljinu učenici i roditelji dužni su o tome pravovremeno obavijestiti razrednika kako bi oni bili upoznati i kako bi se nastali problem zajednički pokušao riješiti.

 

Svim učenicima želim uspješan i sretan početak 2. polugodišta !

Učenike molim za odgovornost i marljivost u radu, a roditelje za razumijevanje i suradnju sa školom kako bi i ovu specifičnu situaciju uspješno prevladali te ovu nastavnu i školsku godinu uspješno priveli kraju !

 

O mogućim novim informacijama o načinu provođenja nastave pratite Facebook i web stranicu škole ili nazovite razrednika ili školu.

 

Podsjećam učenike da se prilikom dolaska u školu i dalje trebate pridržavati propisanih epidemioloških mjera ( nošenje maskica, držanje propisanog razmaka i redovita higijena ruku ) !

 

Sretno svima i čuvajte se !

Ravnatelj

 

 

 

Objavljeno 04.01.2020.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

KLASA: 100-01/20-01/5

URBROJ: 2137-53-01-20-6

Križevci, 4. 1. 2021.

 

KANDIDATI

-svima-

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječajima objavljenim 3. prosinca 2020. Godine

 

-dostavlja se

Poštovani,

na temelju članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenih dana 3. prosinca 2020. godine, nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata, radni odnos, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, zasnovan ugovorom o radu s kandidatima:

 

I. za radno mjesto voditelja računovodstva

Lana Španić, bacc.oec., na neodređeno puno radno vrijeme

 

II. za radno mjesto pomoćnog radnika u Govedarskom praktikumu

Leon Orak, na određeno puno radno vrijeme, zamjena.

 

Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.v.r.

 

 

 

Objavljeno 03.12.2020.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/20-01/5

URBROJ: 2137-53-01-20-1

U Križevcima, 3. prosinca 2020.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18 i 98/19. i 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) Srednja gospodarska škola Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

              VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj

              Uvjeti: Za voditelja računovodstva, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom, kandidat treba imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (preslike dokumenata):

- životopis

-domovnicu

- javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi, diplomu

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

              Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

              Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

              Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 3. prosinca 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili slati putem poštanske službe na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj voditelj računosvodstva

 

              Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

 

 

               

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno 03.12.2020.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/20-01/6

URBROJ: 2137-53-01-20-2

U Križevcima, 3. prosinca 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18 i 98/19. i 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

POMOĆNI RADNIK/CA U GOVEDARSKOM PRAKTIKUMU – na određeno puno radno vrijeme, zamjena, jedan izvršitelj.

              Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, imati najmanje završenu osnovnu školu  i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova. 

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- domovnicu,

-životopis,

-dokaz o završenom obrazovanju

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 3 mjeseca)

- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

              Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

              Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

              Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 3. prosinca 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili slati putem poštanske službe na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj pomoćni radnik“

 

              Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

 

             

 

                                                                                         RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 28.10.2020.

 

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/20-01/4

URBROJ: 2137-53-01-20-1

U Križevcima, 28. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/1, 98/19. i 64/20.), članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

N A T J E Č A J

 

za zapošljavanje stručnog/ce suradnika/ce –pripravnika/ce

Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje

1. Stručni/a suradnik/ca – edukacijsko – rehabilitacijski stručnjak/inja - socijalni/a pedagog/inja – 1 izvršitelj/ica  - puno radno vrijeme – određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i uvjete prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

- rodni list

- dokaz o državljanstvu

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se prikazuje radno-pravni status osiguranika

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano nakon objave ovog natječaja

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba.

Pravo prednosti pri zapošljavanju:

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane tim zakonom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr: rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Prilozi koji se podnose uz prijavu podnose se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidat koji bude izabran dužan je prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti dokumente u izvorniku ili ovjerene preslike tražene dokumentacije na uvid.

Kandidati koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Rok za dostavu prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata. u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu: Srednja gospodarska škola Križevci, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj“.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

 

 

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno 27.10.2020.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

https://volimkrizevce.hr/2020/10/26/javni-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-2020-2021/

 

 

 

Objavljeno 26.10.2020.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1, 48260 Križevci

KLASA: 100-01/20-01/1

URBROJ: 2137-53-01-20-4

Križevci, 26. 10. 2020.

 

KANDIDATI

-svima-

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po natječajima objavljenim 30. rujna 2020. godine

-dostavlja se

 

Poštovani,

na temelju članka 20. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje obavještavamo Vas da je slijedom natječaja objavljenih dana 30. rujna 2020. godine, nakon provedene procjene i vrednovanja kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju, radni odnos zasnovan ugovorom o radu s kandidatkinjama:

 

I. za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta i praktične nastave

Danica Marijan, dipl.ing.agr.

 

II. za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika

Mateja Lončar, mag.educ.philol.croat.

 

III. za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta (ekonomska grupa predmeta)

Gorana Pavičić, mag.oec. i struč.spec.oec.agr.

 

Ova obavijest objavit će se na web stranici Srednje gospodarske škole Križevci.

S poštovanjem.

 

RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof. v.r.

 

 

 

Objavljeno 19.10.2020.

 

OBAVIJEST UČENICIMA  – VAŽNO  !

Podsjetnik na pridržavanje epidemioloških mjera

 

Proteklih dana svjedoci smo većeg broja novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Razlog tome je zasigurno olako shvaćanje trenutno propisanih epidemioloških mjera i nepridržavanje istih od strane neodgovornih pojedinaca.

 

Naša škola, srećom, ali i odgovornim ponašanjem učenika i djelatnika zasad nema zaraženih učenika i djelatnika što je svakako dobro. 

 

Stoga vas podsjećam da se i nadalje  OBAVEZNO pridržavate svih propisanih mjera koje se u cilju zaštite od širenja zaraze, trebaju provoditi u prostorima škole, ali i na otvorenom prostoru oko škole te na putu u školu i prilikom povratka vašim kućama.

 

Upozoravam vas da OBAVEZNO držite razmak i nosite maske u svim prostorima škole, ali da svakako održavate razmak od najmanje 1,5 metra i na otvorenom prostoru ispred škole. 

Redovito perite i dezinficirajte ruke  više puta tijekom boravka u školi !

 

Pridržavajući se i nadalje savjesno i disciplinirano propisanih mjera svesti ćemo mogućnost širenja virusa na najmanju moguću mjeru !

 

Zato budimo svi skupa i nadalje odgovorni !

 

Čuvajte sebe, ali i druge !

 

Ravnatelj

 

 

Objavljeno 30.09.2020.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/20-01/1

URBROJ: 2137-53-01-20-1

U Križevcima, 30. rujna 2020.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA – ekonomska grupa predmeta (Politika i gospodarstvo, Tržište i Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci, Organizacija poljoprivredne proizvodnje, Organizacija rada u poljoprivrednoj apoteci, Poduzetništvo-Samostalno vođenje gospodarstva) na neodređeno vrijeme 15 sati nastave tjedno i na određeno vrijeme 3 sata nastave tjedno; jedan izvršitelj/ica.

                             

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) i Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (330624) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina („Narodne novine“ broj: 85/17)

 

         Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6  mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti

(preslike dokumenata):

- životopis

- domovnicu

- rodni list

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

         Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

         Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 30. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili slati putem poštanske službe na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 30.09.2020.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/20-01/2

URBROJ: 2137-53-01-20-1

U Križevcima, 30. rujna 2020.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – na određeno nepuno radno vrijeme od 15 sati nastave tjedno, jedan izvršitelj/ica.

                             

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti

(preslike dokumenata):

- životopis

- domovnicu

- rodni list

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

         Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

         Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 30. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili slati putem poštanske službe na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj – hrvatski jezik“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 30.09.2020.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 100-01/20-01/3

URBROJ: 2137-53-01-20-1

U Križevcima, 30. rujna 2020.

 

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 93. Statuta Srednja gospodarske škole Križevci, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci raspisuje

 

NA T J E Č A J

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA I PRAKTIČNE NASTAVE – (Praktična nastava bilinogojstvo, Temelji vrtlarstva) na određeno radno vrijeme, 21 sat nastave tjedno, jedan izvršitelj/ica i 5 sati nastave tjedno (Tehnologija zanimanja) jedan izvršitelj/ica.

                             

         Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) i podzakonskim aktima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti

(preslike dokumenata):

- životopis

- domovnicu

- rodni list

- diplomu ili drugu javnu ispravu o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi

- uvjerenje nadležnog suda da osoba nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa navedenih u članku106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

         Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici škole Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.

         Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

         Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

 iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

         Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 42/18) za potrebe provedbe ovog Natječaja.

         Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 30. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje gospodarske škole Križevci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili slati putem poštanske službe na adresu:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

s naznakom: „za natječaj nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave“

 

         Nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/ najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani/om kanidatom/kinjom.

 

                                                                                          RAVNATELJ:

Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Objavljeno 06.09.2020.

 

 

 

UPUTE NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE

S CILJEM SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE VIRUSOM COVID 19 U ŠKOLI !Prije dolaska u školu svaki učenik dužan je izmjeriti tjelesnu temperaturu kod kuće. U slučaju povišene temperature (više od 37,1°C), respiratornih i probavnih smetnji, poremećaja okusa ili mirisa ili opće lošeg stanja učenici ne smiju dolaziti u školu i trebaju se javiti nadležnom liječniku. O tome školu telefonskim pozivom trebaju obavijestiti roditelji učenika. Roditelji trebaju pozvati razrednika učenika, a po potrebi i ravnatelja škole.

 

Učenici su obavezni održavati međusobni razmak od 1,5 metra na otvorenom ( na vanjskim prostorima ispred škole ), odnosno 2 metra u zatvorenom prostoru ( u učionicama i drugim prostorijama škole ) te prilikom ulaska i izlaska iz škole.

 

Učenici su dužni prilikom ulaska u školu OBAVEZNO dezinficirati ruke dezinficijensom koji će se nalaziti na dva mjesta na ulazu u hodniku škole ( na stubištu prije dolaska na 1.kat ). Učenici su dužni prije ulaska u zgradu Škole staviti zaštitnu masku i nastaviti je nositi u učionici osobito ako je razmak između učenika i učenika i ostalih djelatnika manji od 2 metra.

 

Dozatori sa dezinficijensom će se nalaziti i u svakoj učionici kako bi učenici mogli dezinficirati ruke tijekom dana po potrebi.

 

Učenici dolaze u školu po slijedećem rasporedu: 1. i 3. razredi ujutro u 8 sati, 2. i 4. razredi te 3.bv i 3.g popodne u 14 sati prvoga dana, a svakoga slijedećega tjedna razredi mijenjaju smjene.

 

Učenici 1. i 2. razreda ulaze u zgradu škole na glavni ulaz sa zapadne strane. Učenici 3. i 4. razreda te 3.bv i 3.g ulaze u zgradu škole na ulaz sa istočne strane kod parkirališta iznad škole.

 

Učenike svih razreda prvi dan nastave u zgradu škole uvesti će njihovi razrednici koji će ih prozvati ispred ulaza u školu i povesti u učionice. Učenici u učionici sjede uvijek na istom mjestu !

 

Učenici su obavezni na otvorenom prostoru ispred škole i prije ulaska u zgradu škole držati međusobni razmak najmanje od 1,5 metra .

 

Svi učenici koji dolaze u školu prvoga dana nastave TREBAJU ponijeti vlastite zaštitne maske! Svaki učenik će u školi dobiti 2 platnene zaštitne maske koje će biti dužan svakodnevno donositi u školu.

 

Učenik koji nema masku neće moći ući u školu.

 

Plakati sa uputama o obaveznoj dezinfekciji ruku i držanju propisanog razmaka nalaziti će se pored svakog dozatora za dezinfekciju u hodniku i svakoj učionici kao podsjetnik na pridržavanje mjera.

 

Za sve učenike i djelatnike škole prilikom dolaska u školu, boravka u školi te odlaska iz škole

važno je PRIDRŽAVATI SE slijedećeg :

 

1. Držati propisani razmak ( 1,5m na otvorenom i 2m u zatvorenim prostorima)

2. Ako nema mogućnosti držati propisani razmak treba nositi zaštitnu masku

3. Obavezno prati i dezinficirati ruke tijekom boravka u školiPROTOKOL KRETANJA HODNICIMA ŠKOLE I VANJSKIM PROSTORIMA ŠKOLENastavni sat trajati će 40 minuta. Za vrijeme malih odmora nastavnici koji su imali prethodni nastavni sat ostaju sa učenicima u učionici do dolaska nastavnika za slijedeći nastavni sat. Za vrijeme malih odmora učenici mogu izići iz učionice samo kad je neophodno i to u dogovoru sa predmetnim nastavnikom koji je u učionici ili da dežurnim nastavnicima na hodniku.

 

Učenici su obavezni u zatvorenom prostoru držati međusobni razmak najmanje od 2 metra i prilikom kretanja hodnicima škole nositi zaštitne maske.

 

Veliki odmor neće biti u isto vrijeme za sve učenike. Trajanje velikog odmora je 15 minuta u jutarnjoj i 10 minuta u popodnevnoj smjeni.

 

Za učenike 1. i 2. razreda veliki odmor će biti nakon 2. nastavnog sata, a za učenike 3. i 4. razreda te 3.bv i 3.g razred nakon 3. nastavnog sata u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni.

 

Učenici na veliki odmor izlaze uz dozvolu predmetnog nastavnika koji je bio na prethodnom nastavnom satu.

 

Učenici se trebaju OBAVEZNO na vrijeme vratiti u učionicu prije početka slijedećeg nastavnog sata.

 

Za vrijeme velikog odmora nije dozvoljeno grupiranje učenika iz dva ili više razrednih odjela.

 

Učenici obrok ( hranu ) kupuju prije početka nastave u trgovinama ili obrok donesu od kuće. Učenici obrok koji su donijeli u školu mogu pojesti u učionici za vrijeme kratkih ( malih ) ili velikog odmora.

 

Nije dozvoljeno okupljanje učenika na kiosku za kupovinu hrane.UPOTREBE SANITARNIH PROSTORA NAJBLIŽIH UČIONICIUčenici upotrebljavaju sanitarne prostorije na prvom katu škole.

U sanitarnom prostoru ne smije biti prisutno više od 3 učenika istovremeno.

Nastavnici će dozvoliti odlazak učenika u sanitarne prostorije i za vrijeme nastavnog sata kako bi se izbjegla veća okupljanja učenika ispred sanitarnih prostora u vrijeme odmora .

 

U školu će biti moguć ulazak samo učenicima i djelatnicima škole. Roditelji će s razrednicima, nastavnicima ili stručnom službom škole moći komunicirati kanalima na daljinu ( e-pošta, telefon, mobitel ).

 

Vrlo je važno da se svi zajedno pridržavamo navedenih mjera

jer ćemo jedino na taj način čuvati sebe i druge i ostati zdravi !

 

Budimo odgovorni !

 

Ravnatelj 

 

Objavljeno 02.09.2020.

 

 

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVNE GODINE !

 

U ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine započinje nova 2020./2021. školska godina koja će, po mnogo tome biti specifična.

 

U školu dolaze učenici koji nisu bolesni i nemaju simptome bolesti Covid 19. Učenici prije dolaska u školu kod kuće trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu.

 

Učenici dolaze u školu po slijedećem rasporedu :

1. i 3.razredi ujutro u 8 sati

2. i 4. razredi te 3.bv i 3.g popodne u 14 sati. 

 

Učenici 1. i 2. razreda ulaze u zgradu škole na glavni ulaz sa  zapadne strane.

 

Učenici 3. i 4. razreda ulaze u zgradu škole na ulaz sa istočne strane kod parkirališta iznad škole.

 

Učenike svih razreda prvi dan nastave u zgradu škole uvesti će njihovi razrednici koji će ih prozvati ispred ulaza u školu i povesti u učionice. Učenici su obavezni na otvorenom prostoru ispred škole držati međusobni razmak od 1,5 metra.

 

Svi učenici koji dolaze u školu TREBAJU imati zaštitne maske! 

 

Zaštitne maske učenici će dobiti i u školi, ali prilikom dolaska u školu prvog dana trebaju imati svoje zaštitne maske dok ih ne dobiju u školi.

 

Učenici ulaze u zgradu škole uz OBAVEZNU dezinfekciju ruku te OBAVEZNIM stavljanjem zaštitne maske na lice i izravno ulaze u svoju učionicu.

 

Dozatori sa dezinficijskim sredstvom nalaziti će se na ulazima u školu.

 

U svim prostorima škole učenici su dužni držati međusobni razmak od 2 metra i ne izlaziti iz svojih učionica.

Molimo učenike da se prilikom dolaska u školu ponašaju odgovorno i disciplinirano te poštuju sve upute koje će im davati djelatnici škole.

 

Detaljnije upute za rad i ponašanje učenika u školi u uvjetima povezanim sa virusom Covid 19 biti će naknadno objavljene na web i Facebook stranici škole.

 

Škola u suzbijanju rizika širenja virusa Covid 19 treba postupati prema uputama HZJZ i Stožera CZ te stoga molim učenike i roditelje da svojom suradnjom pomognu školi u provođenju mjera.

 

Budimo svi skupa odgovorni kako bi zaštitili sebe ali i druge!

 

Dobro nam došli natrag u školu i sretno svima !

 

 

Ravnatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA do 01.09.2020.